Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup)
                                                         Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, Millî
                                                           Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel özel eğitim ve
                                                            rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitime devam eden zihinsel
                                                           yetersizliği olan bireylerin, verilen özel eğitim hizmetlerinden etkili
                                                         ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Program, ülkemizde zihinsel yetersizliği (ağır, orta, hafif düzeyde) olan bireylerin gelişim alanlarına ait
özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.
                                                     İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup)
                                                         Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve
                                                           rehabilitasyon merkezlerinde kullanılacak İşitme Engelliler Destek
                                                             Eğitim Programı, bireyin hayat boyu kullanabileceği dinleme,
                                                           konuşma, dil, iletişim, okuma yazma ve matematik becerilerini
                                                         kazanmaları, bu becerileri kullanarak sosyal hayata etkin katılım sağlamaları amacıyla hazırlanmış bir programıdır.
                                                     Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı (Bireysel)
                                                         Bedensel engelli bireylerin var olan kaba ve ince motor becerilerini
                                                           artırmak, belirli bir düzeyde tutmak ve kullandığı tüm ortopedik araç ve
                                                             gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için eğitimin
                                                           desenlenmesi gerekmektedir.
                                                         Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, özel eğitim
hizmetleri kapsamında destek eğitim kurumlarına devam eden bedensel (spastik ve ortopedik) yetersizliği olan bireylerin verilen özel eğitim hizmetinden etkili bir biçimde ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak
amacıyla ülkemizde bedensel yetersizliği olan bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
                                                     Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup)
                                                         Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler dili yazılı ya da sözlü anlama ve
                                                           kullanabilme için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya    
                                                              birkaçında sorun yaşarlar. Özel öğrenme  güçlüğünün bireyin dinleme,
                                                           konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma, matematik,
                                                         akıl yürütme, motor ve organizasyon becerilerini olumsuz etkileyen yapısal
bir sorun olması nedeniyle, bu güçlüğü olan bireyler örgün eğitim programlarında zekâ düzeyine ve yaşıtlarına
oranla düşük başarı göstermektedirler. Bu durum bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini
ve benlik saygısını olumsuz yönde etkiler. Özel öğrenme güçlüğü nedeni ile yaşanan sorunlarla baş edilebilmesi
için özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle özel öğrenme güçlüğü olan
bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri dikkate alınarak bilgiyi işlemleme, analitik düşünme, okuma-yazma
ve matematikle ilgili temel becerilerinin geliştirilmesi amacı ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmak üzere destek eğitim programı hazırlanmıştır.
                                                     Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup)
                                                         Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu
                                                           temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum
                                                              bozukluğudur. Bu grupta yer alan en çok bilinen yaygın gelişimsel
                                                           bozukluk otizmdir. Bu yelpazede yer alan diğer bozukluklar, Rett
                                                         Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, Asperger Sendromu ve  
Başka Türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm)’tur.
    YGB’li bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki eğitim programları da dâhil olmak üzere yaşam boyu süren kaliteli ve nitelikli bir özel eğitim hizmeti almaları, bozukluğun türüne, derecesine, bireyin yaşına ve özelliklerine, ihtiyaçlarına göre işlevsel olarak planlanmış eğitim programlarının sayısının artırılması, çeşitlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir.
Anasayfa
Bize Ulaşın
Kullanım Şartları
Tel: 362-236-0408
©Özel Sevgiseli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Web dizayn Ahmet Bayrak